CHONGQING OFFICE

Unit E, 34/F, HNA Chongqing Center, 235-1 Minsheng Road,
Yuzhong District, Chongqing, China
Postal Code : 400010
Tel: +86 23 6380 8301 Fax: +86 23 6380 6351

chongqing@wongtung.com