CHONGQING OFFICE

Room 33A1, Tower B, Times Square,
1 Qingnian Rd, Yuzhong District, Chongqing, PRC
Postal Code : 400010
Tel: +86 23 6380 8301 Fax: +86 23 6380 6351

chongqing@wongtung.com